Wybierz swój język

Centrale wentylacyjne Swegon Gold

 

image001

Centrala wentylacyjna GOLDNiezawodność i elastyczność pracy, pewność danych, utrzymywanie parametrów komfortu

All video

Niezawodność i prawidłowa praca systemu wentylacyjnego jest zwieńczeniem połączonej pracy projektanta, instalatora i zainstalowanych urządzeń. Użytkownik jest bezwzględny w swej ocenie, patrzy na efekt końcowy i stwierdza, że albo jest zadowolony, albo nie. Jeżeli pojawiają się problemy, to jego rozdzielczość oceny sytuacji nie obarcza winą rzeczywistą przyczynę, tylko wystawia złe świadectwo wszystkim uczestnikom procesu. Dlatego doskonały projekt i precyzyjny montaż nie wystarczają, trzeba mieć jeszcze pewność, że zadeklarowane parametry znajdą odzwierciedlenie w warunkach eksploatacji urządzenia.

Centrale GOLD, dzięki kompleksowej i przemyślanej konstrukcji oraz bogatemu wyposażeniu w automatykę w standardzie, dają dużą pewność utrzymania parametrów komfortu. Mówiąc kolokwialnie są w stanie wybaczyć wiele błędów lub mało precyzyjnych założeń na etapie projektowania, a jednoznaczność oznaczeń, prostota montażu i wstępne testy fabryczne eliminują także błędy na etapie instalacji urządzeń.

Centrale GOLD mają wbudowane różne algorytmy pracy, które dają łatwą możliwość optymalizacji działania urządzenia, jak również podłączania dodatkowych sygnałów z urządzeń peryferyjnych, jak dodatkowe wentylatory czy nawilżacz. Istnieje możliwość łatwej komunikacji z systemami nadrzędnymi dzięki fabrycznie zamontowanym protokołom komunikacyjnym:

 • BACnet
 • Modbus RTU
 • Metasys N2
 • EXOIine
 • ModbusTCB
 • WEBB

Dodatkowo zainstalować można komunikatory z systemem LON Works i Trend.

W standardzie możliwe jest połączenie kilku urządzeń w sieć przy pomocy protokołu TCP/IP (sieć komputerowa) i nadzór pracy urządzeń za pośrednictwem dostępnego bezpłatnie oprogramowania GoldenGate. Do komunikacji TCP/IP nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie poza przeglądarką internetową. Po połączeniu centrali z Internetem uzyskujemy możliwość zdalnego sterowania pracą centrali z dowolnego komputera.

All video

Wysoka jakość

Wszystkie komponenty stosowane w centralach GOLD to produkty o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych. Zastosowanie trwałych, sprawdzonych i wysokosprawnych rozwiązań, w perspektywie długoletniej pracy central, daje zawsze korzyści i przedłuża cykl życia urządzeń.

Wysoka jakość stosowana jest przez Swegon zarówno w bezpośrednim odniesieniu do produktu, jak również w stosunku do programu doboru, serwisu urządzeń, czy współpracy z klientem w momencie ofertowania lub realizacji zamówienia.

Centrala wentylacyjna GOLD RX z wymiennikiem rotacyjnym

Centrala wentylacyjna GOLD RX z wymiennikiem rotacyjnym

Centrala wentylacyjna GOLD PX z wymiennikiem krzyżowym

Centrala wentylacyjna GOLD PX z wymiennikiem krzyżowym

Centrala wentylacyjna GOLD CX z wymiennikiem glikolowym

Centrala wentylacyjna GOLD CX z wymiennikiem glikolowym

Centrala wentylacyjna GOLD LP podwieszana z wymiennikiem rotacyjnym

Centrala wentylacyjna GOLD LP podwieszana z wymiennikiem rotacyjnym

 

GOLD jest kompaktową centralą klimatyzacyjną wyposażoną w kompletny, zintegrowany z centralą układ sterowania

Urządzenia produkowane są w wariancie zintegrowanym jako jedna centrala nawiewno-wywiewna GOLD RX, PX, CX i LP lub rozdzielonym, oddzielnie centrala nawiewna i wywiewna GOLD SD. Zakres wydajności typoszeregu central GOLD wynosi od 300 m3/h do 50 400 m3/h w centralach z odzyskiem ciepła, a w centralach SD do 64 800 m3/h. Centrale GOLD produkowane są aktualnie w szesnastu wielkościach od 04 do 120 oraz dwóch wielkościach podwieszanych GOLD LP 05 i 08.

Centrale nawiewno-wywiewne mogą być wyposażone w trzy różne wymienniki do odzysku ciepła:

 • rotacyjny GOLD RX - wszystkie wielkości central oraz GOLD LP,
 • krzyżowy GOLD PX - wielkości 04-30,
 • glikolowy GOLD CX - wielkości 35-120.

Podstawowy moduł central GOLD składa się z wentylatorów nawiewnych i wyciągowych, filtrów klasy F7 oraz wymiennika do odzysku ciepła. Pozostałe moduły funkcyjne, takie jak: przepustnica, nagrzewnica, chłodnica czy tłumik mogą być dołączane do jednostki podstawowej jako kolejna sekcja w obudowie lub montowane jako peryferyjne urządzenia kanałowe.

Centrale GOLD SD wyposażone są w: wentylatory oraz filtry klasy F7 (dla wielkości 04, 05, 08 opcjonalnie F5), mogą również posiadać wymienniki glikolowe do odzysku ciepła dla wielkości od 14 do 120. Pozostałe moduły funkcjonalne analogicznie jak dla central nawiewno-wywiewnych.

Wszystkie centrale GOLD są kompletnie okablowane i wyposażone w pełni zintegrowany układ automatyki. W przypadku central GOLD SD sterownik umieszczony jest w centrali nawiewnej, a centrala wyciągowa posiada wtyczkę do podłączenia kabla komunikacyjnego.

Mikroprocesor układu sterowania central GOLD kontroluje i reguluje temperaturę, przepływ powietrza i wiele innych funkcji sterowania pracą centrali oraz funkcji alarmów.

Wszystkie wbudowane funkcje central GOLD dają się w prosty sposób uaktywnić poprzez programator układu sterowania podłączony do centrali.

Każda centrala GOLD posiada wbudowany serwer internetowy, który umożliwia nadzorowanie centrali poprzez internet.

Minimalizacja czasu i kosztów

Konieczność zakupu i zainstalowania centrali w strukturze budynku niesie ze sobą wiele składowych wydatków. Najważniejsze z nich to koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne. Niestety na rynku polskim obserwujemy duże niedoszacowanie znaczenia kosztów eksploatacyjnych w odniesieniu do poniesionej inwestycji. Kładzie się duży nacisk na minimalizowanie ceny zakupu, podczas gdy gros kosztów ponoszonych jest w trakcie eksploatacji urządzenia i to na przestrzeni wielu lat.

Time is money

Całość kosztów można podzielić w następujący sposób:

 • koszt pracy związanej z zaprojektowaniem urządzenia i dopasowaniem do konkretnego obiektu, wymagań itp.
 • koszt zakupu centrali,
 • koszty pośrednie związane z zainstalowaniem centrali w maszynowni, powiązaniem z siecią kanałów itd.
 • koszty wynikające z konieczności lub nie zainstalowania dodatkowych elementów, w zależności od stopnia wyposażenia centrali i jakości jej działania,
 • koszty związane z zawodnością pracy centrali, np. awarie.
 • koszty eksploatacji,
 • koszty serwisu i konserwacji.

Koszty zakupu urządzenia najczęściej wynikają z tego, czy są spełnione pozostałe punkty, a jeżeli tak to na jakim poziomie jakościowym.

W przypadku central GOLD, koszty pracy związanej z zaprojektowaniem urządzenia są minimalizowane m.in. dzięki programowi doboru urządzeń ProUnit, a także dzięki sieci biur techniczno-handlowych, które tę część pracy sprawnie i szybko wykonują. Skracając czas potrzebny na zaprojektowanie centrali, obniżamy koszty pracy.

Energooszczędność

Żeby uzyskać rzeczywisty efekt energooszczędności potrzebne jest nie tylko wysokosprawne urządzenie, ale również prawidłowo zaprojektowana instalacja i możliwość dopasowania pracy urządzenia do rzeczywistych warunków eksploatacji. Koncepcja energooszczędności w centralach GOLD przemyślana jest od początku do końca. Patrząc od strony konstrukcji urządzenia są to przede wszystkim:

 • konstrukcja zespołu wentylatorowego,
 • użycie wysokosprawnych wymienników do odzysku ciepła i chłodu,
 • dopasowanie elementów mechanicznych do obudowy centrali,
 • automatyka uwzględniająca algorytmy pracy związane ze zmianą wydajności urządzenia w zależności od obciążenia.

Silnik EC - Centrala wentylacyjna Gold

Silnik EC

Wysoko wydajne zespoły wentylatorowe wyposażone są w silniki elektronicznie komutowane (EC) o wysokiej klasie sprawności, które sterowane są układami regulacji prędkości obrotowej w celu uzyskania zmiennej wydajności przepływu powietrza. Ograniczenie strat energii powstającej w wirniku, poprzez zmianę jego konstrukcji, spowodowało znaczący ok. 10-15% wzrost sprawności silników (EC) w stosunku do silników asynchronicznych (AC), szczególnie w trakcie pracy w warunkach zmiennego obciążenia. Zespoły wentylatorowe zapewniają możliwość łatwej i dokładnej regulacji w całym zakresie swojego działania.

Obciążenie silnika EC vs AC

Porównanie sprawności silników AC i EC o analogicznej mocy. Silnik EC posiada większą sprawność w całym zakresie pracy

Silniki EC w połączeniu z bardziej wydajnymi wentylatorami WING+, tworzą zespół wentylatorowy o najlepszej na rynku sprawności, większym od dotychczasowego zakresie działania (wydajności powietrza) przy jednoczesnym utrzymaniu porównywalnego poziomu sprawności dla niskich i wysokich obrotów. Takie rozwiązanie można uznać za dedykowane do instalacji typu VAV (ze zmienną ilością przepływu powietrza) lub DCV (regulacją ilości przepływu powietrza w zależności od chwilowych obciążeń i zapotrzebowania), które same w sobie są również najbardziej ekonomicznym systemem z punktu widzenia zużycia energii.

Wentylatory

All video

Centrale GOLD wyposażone są w specjalnie dla nich skonstruowane wentylatory promieniowo-osiowe o nazwie WING+. Konstrukcję wykonaną przez zakłady Swegon cechuje wysoka sprawność energetyczna oraz niski poziom emitowanego hałasu.

Wirnik wentylatora wykonany jest z aluminium, co pozwala na uzyskanie większego zakresu pracy niż dla analogicznych wielkości wirników stalowych. Wentylatory WING+ wyposażone są w silniki EC z napędem bezpośrednim oraz regulatorem obrotów. Każdy wentylator ma układ pomiarowy umożliwiający pomiar aktualnej wartości przepływu powietrza, co za pośrednictwem układu sterowania umożliwia właściwą regulację i utrzymanie ilości przepływu powietrza na żądanym stałym poziomie.

Zespoły wentylatorowe montowane są w centrali na specjalnych amortyzatorach, zapewniających bardzo efektywną izolację antywibracyjną. W centralach o wielkościach 04-12 stosowane są wibroizolatory gumowe, w pozostałych wielkościach sprężynowe.

Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybkozłączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i montaż w momencie serwisowania.

Centrale GOLD o wielkościach 04-40 posiadają jeden wentylator po każdej stronie przepływu powietrza, centrale o wielkościach 50-80 posiadają po dwa równolegle pracujące wentylatory po każdej stronie przepływu powietrza, natomiast wielkości 100/120 posiadają po trzy równolegle pracujące wentylatory po każdej stronie przepływu powietrza.

Silnik EC w połączeniu z wentylatorem WING+

Silnik EC w połączeniu z wentylatorem WING+

Wymiennik rotacyjny- RECOnomic

W odniesieniu do odzysku ciepła i chłodu preferowanym rozwiązaniem są wymienniki rotacyjne. Konstrukcja montowanych w centralach rotorów została stworzona i opatentowana przez Swegon. Również system regulacji odzysku ciepła wszystkich trzech typów wymienników używanych w centralach GOLD o nazwie RECOnomic jest opatentowany Wymienniki rotacyjne, których sprawność odzysku ciepła i chłodu jest większa niż 80% (dla zrównoważonych strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego), a grubość i wielkość koła jest wymiarowo dopasowana do gabarytów centrali tak, aby z punktu widzenia efektywności energetycznej całego urządzenia odzysk był jak największy.

Ten typ wymiennika posiada zminimalizowane opory przepływu powietrza. Stosując wymienniki rotacyjne w normalnych warunkach nie występuje problem obladzania i odmrażania. W praktyce oznacza to, że wymienniki rotacyjne wykorzystują swoją maksymalną wydajność właśnie wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna.

Wymienniki posiadają płynną regulację sprawności poprzez regulację obrotów rotora. W okresie letnim wymiennik może być stosowany do odzysku chłodu. Wymienniki Turbo można otrzymać również w wariancie higroskopijnym do odzysku wilgoci lub w wykonaniu epoksydowym stosowanym w agresywnym środowisku.

 • Wymiennik rotacyjny wyposażony jest w sekcje czyszczącą
 • Poziom odzysku ciepła regulowany jest bardzo precyzyjnie przez system o nazwie RECO-nomic
 • W wymienniki typu rotacyjnego mogą być wyposażone wszystkie 16 wielkości central GOLD RX oraz centrale podwieszane GOLD LR

 Wymiennik rotacyjny

Wymiennik rotacyjny

Nawet najlepsze urządzenie nie będzie w pełni wykorzystywane, jeśli nie zostanie prawidłowo zaprojektowane. Swegon oferuje do dyspozycji projektantów program doboru ProUnit, który umożliwia szybkie przeliczanie wybranych wariantów central, dając w pliku wynikowym wszystkie dane techniczne, policzony współczynnik SFPv dla każdego urządzenia oraz policzony odzysk ciepła i chłodu. Algorytm obliczeniowy współczynnika SFPv uwzględnia takie niuanse jak: przeciek na rotorze, stratę ciśnienia na czystych filtrach, czy zmianę przepływu powietrza (strumień objętościowy) wynikającą ze zmiany temperatury, a co za tym idzie zmiany jego gęstości.

 

Wymiennik rotacyjny odzysk ciepła i chłodu

Wymiennik rotacyjny zapewnia taką samą sprawność odzysku ciepła co chłodu. Program ProUnit pozwala na uwzględnienie odzysku chłodu na rotorze i dobór mniejszej chłodnicy. W prezentowanym przykładzie oszczędność wynosi 92 kW.

Projektant na etapie koncepcji może policzyć, jaka powinna być dopuszczalna strata ciśnienia na sieci kanałów, aby zmieścić się w planowanym SFPv dla centrali, gdyż w wielu przypadkach założenie zbyt dużej prędkości w kanałach, a co za tym idzie strat ciśnienia, uniemożliwia prawidłowy dobór centrali z punktu widzenia SFPv.

Kolejnym etapem na drodze do uzyskania energooszczędnego rozwiązania jest możliwość takiej regulacji pracy centrali, aby z jednej strony zapewnić komfort cieplny, akustyczny i odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego, a z drugiej strony ograniczyć ilość dostarczanego powietrza do aktualnych potrzeb.

Wbudowane w automatykę scenariusze sterowania, zainstalowane fabrycznie czujniki oraz możliwość podłączenia dodatkowych zewnętrznych sensorów pozwalają na sterowanie wydajnością centrali w zależności od temperatury (zewnętrznej, wewnętrznej, nawiewanej, minimalnej, maksymalnej lub średniej z kilku czujników, utrzymywanie stałej różnicy temp. między nawiewem a wywiewem), ciśnienia w kanale, wskazań czujnika obecności, wskazań czujnika C02, zegarów pracy, zadziałaniem funkcji przewietrzania itp.

Możliwość zmiany algorytmu pracy jest łatwa i może następować zarówno z poziomu ręcznego terminala przy centrali, jak i z poziomu nadrzędnego sterowania (BMS).

Często w trakcie pracy urządzenia następuje konieczność optymalizacji jego działania w nowych zmienionych warunkach, różnych od założonych na etapie projektowania. Automatyka centrali GOLD uwzględnia większość takich przypadków.

Filtry

Centrale GOLD wyposażone są fabrycznie w filtry kieszeniowe klasy F7 po stronie powietrza nawiewanego i wywiewanego. W eksploatacji central można używać również filtrów klasy F5 po obu stronach przepływu powietrza. Należy w tym wypadku użyć tej samej klasy filtra po obu stronach przepływu powietrza.

Filtry wykonane są z włókna szklanego. Szyny mocujące wkłady filtrów wyposażone są w zaciski sprężynowe, zapewniające bardzo wysoką szczelność.

W centralach GOLD RX/PX wielkości 14-30 w wariancie połączenia króćców od góry oraz dla GOLD RX 04-12 w wersji Top montowane są płaskie filtry o charakterystyce podobnej do klasy F7.

Przy filtrach klasy F7 zainstalowane są czujniki ciśnienia połączone z systemem sterowania, które dają sygnał o konieczności zwiększenia sprężu wentylatora w przypadku zwiększenia starty ciśnienia na filtrach w trakcie ich użytkowania. Dzięki temu centrala utrzymuje na bieżąco stały wydatek powietrza, niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów.

W wszystkich wielkościach i typach central GOLD istnieje możliwość stosowania dodatkowego filtra bezpośrednio przed głównym filtrem klasy F7. Dodatkowy filtr montuje się wtedy w prowadnicach umieszczonych bezpośrednio przed prowadnicami filtra głównego. Dodatkowy płaski filtr jest klasy G3 i posiada dodatkowe czujniki ciśnienia podłączone z systemem sterowania.

Filtr kieszeniowy

Filtr kieszeniowy

Filtr kasetowy

Filtr kasetowy

Nowoczesny układ sterowania IQnavigator

All video

Układ sterowania central GOLD

Centrala GOLD posiada wbudowany i w pełni zintegrowany z centralą mikroprocesorowy układ sterowania. Układ ten steruje pracą wentylatorów, wymiennika do odzysku ciepła, reguluje przepływ i temperaturę powietrza oraz kontroluje bardzo szeroką gamę funkcji.

Zastosowanie mikroprocesorów w układzie sterowania pozwala na równoczesne sterowanie wieloma złożonymi funkcjami. Wszystkie funkcje są wgrane w system sterowania centrali i mogą być w prosty sposób aktywowane.

Ilość dostarczanego powietrza przez centralę może być regulowana wieloma parametrami, a w tym m.in.:| parametrem czasowym poprzez zegar, parametrami zawartości dwutlenku węgla lub ciśnienia. Układ sterowania utrzymuje ilość przepływu powietrza przez centralę na stałym, zaprogramowanym poziomie niezależnie od zmieniających się oporów wewnątrz i na zewnątrz centrali. Centrala może również pracować w wariancie utrzymywania stałego ciśnienia powietrza w kanale nawiewnym.

Centrala utrzymuje nastawione parametry z bardzo wysoką dokładnością, a w tym: temperaturę ±1 °C, przepływ powietrza ±5%.

Każdy wariant centrali GOLD jest całkowicie okablowany wewnątrz i w pełni przystosowany przy dostawie do bezpośredniego podłączenia elektrycznego. Połączenie kabli wewnętrznych oraz kabli funkcji zewnętrznych centrali jest wykonane poprzez szybkozłączki.

Do regulacji oraz kontroli pracy centrali GOLD służy IQnavigator, w którym można wprowadzać i zmieniać wszystkie parametry pracy centrali. Programator służy również do aktualnego odczytywania parametrów pracy centrali oraz ewentualnych alarmów.

Nastawy w centrali GOLD, a w tym: wielkości przepływu powietrza, temperatur, czasów pracy i innych funkcji wprowadza się za pomocą ekranu dotykowego programatora.

W danym momencie na wyświetlaczu widoczne są tylko opcje dotyczące wybranej funkcji.

Programator centrali GOLD posiada menu ułożone w logiczną strukturę.

Odcięcie napięcia zasilającego nie powoduje utraty z pamięci wprowadzonych nastaw.

Podłączenie kanałów

Centrale GOLD o wielkościach 04, 05, 08 i 12 przystosowane są do podłączenia kanałów o przekroju okrągłym. Króćce wlotu i wylotu powietrza centrali umieszczone są w taki sposób, aby umożliwiać montowanie kanałów bez blokowania się nawzajem.

Wielkości central GOLD Top 04, 05, 08 i 12 posiadają podłączenia kanałów od góry centrali.

Centrale GOLD o wielkościach 14-120 posiadają prostokątne podłączenia z kanałem, wyposażone w ramę zakończeniową. Rama zakończeniowa przystosowana jest do łączenia z kanałem za pomocą wsuwanych szyn montażowych.

Jako dodatkowa opcja istnieje również wariant podłączenia kanału typu METU.

Równomierny rozkład prędkości w strumieniu wypływającym z wirnika wentylatora WING+ we wszystkich wielkościach central GOLD pozwala na montaż bezpośrednio na wylocie powietrza z centrali sekcji funkcyjnych lub kolan kanałów wentylacyjnych. Zamontowane bezpośrednio na wylocie kolana kanału wentylacyjnego pozwalają zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego do montażu całej instalacji.

Swegon INSIDE Ready - podłącz centrale wentylacyjne do chmury

Podłączenie produktów do chmury Swegon INSIDE umożliwia świadczenie usług cyfrowych i zdalne monitorowanie.

WSZYSTKIE urządzenia GOLD są dostarczane w wersji Swegon INSIDE Ready, co oznacza gotowość do połączenia z chmurą Swegon INSIDE. Jest to zapewnione poprzez aktualizację oprogramowania w IQLogic wraz z cyfrowym certyfikatem, który zapewnia, że każda jednostka GOLD jest zweryfikowanym produktem, dopuszczonym do połączenia z chmurą Swegon INSIDE.

Nie tylko centrale wentylacyjne są podłączone do chmury Swegon INSIDE, umożliwiając zarządzanie wieloma różnymi produktami Swegon w tej samej chmurze, przy użyciu tych samych narzędzi. To jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie.

All video

 

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności