Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie

Audyt CO2

 • Szybkie i nieskomplikowane obliczanie śladu węglowego
 • Obliczanie czynników globalnego ocieplenia (GWP)
 • Ilustracja diagramu Sankeya wykazuje gorące punkty emisji CO2

Dokładna analiza obecnego stanu jest warunkiem wstępnym udanego procesu zmiany. Dotyczy to także obszaru emisji CO2: tylko ci, którzy znają swój ślad węglowy i mają dokładny obraz tego, które obszary działalności ją generują, mogą skutecznie przeciwdziałać emisjom CO2. Ślady węglowe rejestrujące emisje gazów cieplarnianych na poziomie firmy i produktu są zatem niezbędnymi elementami skutecznego zarządzania zrównoważonym rozwojem. 

ECO-PRIUS uczestniczy w tworzeniu bilansów CO2 dla firm. Z przyjemnością wesprzemy Twoją firmę naszymi usługami rozliczania CO2, dzięki czemu Twoja firma będzie jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, a tym samym spełni oczekiwania Twoich interesariuszy.

Najważniejszy wymóg obliczania śladu węglowego: musi on przedstawiać obraz rzeczywistości, który jest możliwie jak najdokładniejszy. ECO-PRIUS przygotowuje zatem bilanse CO2 dla firm zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak protokół w sprawie gazów cieplarnianych lub ISO 14064, które gwarantują najwyższy poziom niezawodności.

Państwa indywidualny raport na temat emisji jest ważną podstawą wszystkich następujących działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Państwa firmie.

ZALETY:

 • Na podstawie bilansu emisji wspieramy Cię w określaniu konkretnych i realistycznych celów wydajności dla różnych procesów w Twojej firmie oraz w opracowywaniu i wdrażaniu środków służących osiągnięciu tych celów.
 • Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach wcześniej nierozpoznany potencjał oszczędności można zidentyfikować za pomocą raportu emisji. Daje to możliwość trwałego zmniejszenia zużycia energii i zasobów. Nierzadko powoduje to bezpośrednie oszczędności kosztów.
 • W związku z rozliczaniem CO2, ECO-PRIUS przeprowadzi dla Ciebie analizę porównawczą, która pokazuje, jak Twoja firma radzi sobie z ochroną klimatu w porównaniu branżowym. Zapewnimy ważną podstawę przyszłych decyzji inwestycyjnych i zarządczych w tym obszarze.

Ślad węglowy produktu – definicja

Ślad węglowy produktu (PCF) jest najbardziej uznaną metodą określania wpływu produktu na klimat. Podczas całego cyklu życia produktu - od wydobycia surowców do recyklingu lub utylizacji - pojawiają się istotne dla klimatu skutki w postaci emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy produktu pomaga zidentyfikować i przeanalizować te oddziaływania oraz zmniejszyć je lub (najlepiej) całkowicie uniknąć dzięki odpowiednim środkom.

Oprócz śladu węglowego produktu istnieje również ślad węglowy przedsiębiorstwa (CCF), który uwzględnia wpływy firmy. Istnieją standardy i normy dotyczące wyznaczania PCF i CCF, które są stale rozwijane.

Globalne cele klimatyczne do 2050 roku zmierzają do dekarbonizacji świata, dlatego wszystkie produkty i usługi muszą być oceniane pod kątem ich wpływu na klimat. W związku z tym PCF nabiera coraz większego znaczenia.

Przy obliczaniu śladu węglowego rozróżnia się również emisje bezpośrednie i pośrednie (zakres 1-3): zakres 1 uwzględnia wszystkie emisje spowodowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwo (spalanie paliw kopalnych, emisje z procesów chemicznych i fizycznych itp.)

Zakres 2 analizuje pośrednie emisje spowodowane przez zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia lub pary. Wszystkie inne pośrednie emisje, które występują albo w łańcuchu dostaw wyższego szczebla, albo podczas użytkowania produktu, są objęte zakresem 3 (np. zakup produktów).

PCF Product Carbon Footprint - więcej niż CO2

Ślad węglowy to nie tylko emisja dwutlenku węgla - jak sama nazwa wskazuje - ale także innych gazów cieplarnianych.

Wpływ różnych gazów cieplarnianych na klimat wyraża się w ekwiwalentach CO2, ponieważ gazy te mają różne potencjały powodowania globalnego ocieplenia.

 • Metan (CH4)
 • Podtlenek azotu (N2O)
 • Hydrofluorowęglowodory (HFC)
 • Węglowodory perfluorowane (PFC)
 • Heksaflorek siarki (SF6)
 • Trifluorek azotu (NF3)

Cele dotyczące śladu węglowego produktu

 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie celów klimatycznych
 • Analiza istotnych dla klimatu punktów zapalnych systemu produkcyjnego
 • Zwiększenie przejrzystości w branży
 • Opracowanie wiążących w skali międzynarodowej, zharmonizowanych norm i wytycznych

 Korzyści dla firm dzieki obliczeniu PCF

 • Rozpocząć zarządzanie zrównoważonym rozwojem oparte na faktach poprzez dokładną analizę stanu obecnego
 • Identyfikacja i redukcja nieznanych potencjałów oszczędności emisji gazów cieplarnianych
 • Zaspokajanie potrzeb klientów, ponieważ PCF cieszą się coraz większym zainteresowaniem

Ślad CO2 – normy

W celu określenia śladu węglowego produktów opracowano różne standardy. Najbardziej znane standardy obliczania śladu węglowego są następujące:

 • PAS 2050: publicznie dostępna specyfikacja (PAS).

Po raz pierwszy opublikowana przez British Standards Institute w 2008 r. i zrewidowana w 2011 r. w celu zapewnienia spójnej na poziomie międzynarodowym metody ilościowego określania śladu węglowego produktów i usług.

 • Protokół GHG: Standard rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie cyklu życia produktu

W oparciu o pierwszą metodę PAS 2050, opublikowaną w 2011 r., zawiera wymagania dotyczące ilościowej inwentaryzacji GHG produktów oraz raportowania publicznego

 • ISO 14067

Najbardziej wspólna norma dla PCF, która jest konsekwentnie opracowywana, określa granice rozliczania, w których sama zmiana klimatu jest uznawana za kategorię wpływu, ma szerokie zastosowanie do wszystkich produktów i ma na celu promowanie przejrzystego przekazywania wyników.

Różnice między normami

Te 3 metodologie osiągają już względny konsensus w sprawie zasad dotyczących sektorów lub produktów, recyklingu i opóźnionych emisji. Ale są też znaczne różnice w standardach stosowanych do obliczania śladu węglowego. Oto kilka przykładów:

 • Na przykład brytyjski PAS nie uwzględnia: dóbr inwestycyjnych, zużycia energii przez człowieka w procesach, transportu konsumenta do i z punktu sprzedaży oraz dojazdów pracowników.
 • W PAS możliwe jest pominięcie 5% całkowitej emisji, o ile emisje te nie przekraczają po 1% całkowitych oddziaływań.
 • W przypadku gazów cieplarnianych w LCA należy wymienić tylko 6 substancji z Protokołu z Kioto. Wymienienie innych substancji istotnych dla produktu jest zalecane, ale nie obowiązkowe.

Nasze rozwiązania dla śladów węglowych - Pomiar śladu węglowego - Oblicz swój ślad węglowy

Z naszym oprogramowaniem można łatwo i niezależnie obliczyć swój ślad węglowy produktu lub firmy samodzielnie. Zidentyfikuj gorące punkty i opracuj środki mające na celu zmniejszenie emisji CO2, aby osiągnąć zdefiniowane cele klimatyczne.

Carbon Footprint Consulting - Doradztwo w zakresie śladu węglowego

Alternatywnie, nasz doświadczony zespół ekspertów jest dostępny, aby obliczyć ślad węglowy Twojego produktu. Chętnie udzielimy Państwu indywidualnego wsparcia krok po kroku, od zbierania danych po kompletną analizę wpływu na klimat w całym cyklu życia.

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA - Jak osiągnąć zrównoważoną produkcję?

Zrównoważona produkcja zabezpiecza naturalne podstawy życia dla przyszłych pokoleń!

Czym jest zrównoważona produkcja?

Zrównoważona produkcja chroni naturalne źródła utrzymania.

Technologia przemysłowa i wytwarzanie produktów zawsze wiąże się z pozyskiwaniem i zużywaniem surowców z natury oraz z wykorzystywaniem ziemi.

Ponadto zanieczyszczenia są emitowane do gleby, powietrza i wody podczas procesu produkcji i w całym łańcuchu dostaw.

Celem zrównoważonej produkcji jest zapewnienie, że towary są produkowane w sposób, który pozwala na zachowanie zasobów i zachowanie zdolności regeneracyjnych środowiska. Zabezpiecza to naturalne podstawy życia dla przyszłych pokoleń.

Wymaga to nowego podejścia do badań, projektowania i produkcji.

Cykl życia produktu - from Cradle to Grave (od kołyski do grobu)

Aby stworzyć zrównoważoną produkcję, nie wystarczy spojrzeć tylko na fazę wytwarzania produktu. W analizie i ocenie należy raczej uwzględnić cały cykl życia.

Fazy cyklu życia

Produkt jest oceniany i optymalizowany od kołyski do grobu pod względem ekologicznym.

 • Rozwój i projektowanie produktu
 • Zakupy surowców
 • Produkcja
 • Dystrybucja i logistyka
 • Zastosowanie produktu
 • Utylizacja i recykling

Definicja zrównoważonej produkcji - Jak osiągnąć zrównoważoną produkcję? - Cele produkcji ekoefektywnej

Ekoefektywna produkcja realizuje kilka współzależnych od siebie celów indywidualnych:

 • unikanie szkodliwych emisji do środowiska
 • efektywne wykorzystanie energii i zasobów
 • Przejście na energię odnawialną
 • Wykorzystanie zasobów produkowanych w sposób zrównoważony
 • unikanie odpadów i tworzenie cyklów materiałowych & recykling
 • Przywrócenie i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów

Możliwości i korzyści - Zrównoważona polityka produktowa stwarza wiele możliwości i korzyści dla firm:

 • Redukcja kosztów poprzez poprawę efektywności materiałowej i energetycznej
 • Przewaga konkurencyjna nad konkurencją
 • Dostosowanie do zmieniających się zachowań konsumentów
 • Zwiększona atrakcyjność dla wykwalifikowanych pracowników
 • Zrównoważone produkty zapewniają długotrwały sukces firmy!

Technologie środowiskowe i efektywnościowe

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga wszechstronnej modernizacji systemów produkcyjnych i całej gospodarki. Kluczową rolę odgrywają tu nowe technologie w zakresie ochrony środowiska i efektywności. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • napędy elektryczne i z ogniwami paliwowymi
 • elektrochemiczne i termiczne magazynowanie energii
 • skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
 • bioplastiki i kompozyty
 • Cyfrowe łączenie systemów i łańcuchów dostaw w sieci

Koncepcje i metody

W literaturze, jak również w praktyce, istnieją różne koncepcje, metody i instrumenty mające na celu uczynienie produkcji dóbr bardziej przyjazną środowisku. Mają one na celu przede wszystkim poprawę efektywności materiałowej i energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska:

 • Analizy i zarządzanie przepływem materiałów
 • Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
 • gospodarka cyrkularna
 • Ślad CO2 / ślad węglowy
 • Oceny cyklu życia
 • Analiza efektywności ekologicznej

Bilanse CO2 dla produktów 

Audyt CO2 Aluminium Rolled

Audyt CO2 Aluminium Rolled 2

Ślad węglowy CO2 dla produktów (ślad węglowy produktu) bada wpływ produktu wytwarzanego przemysłowo na klimat na wszystkich etapach łańcucha wartości. W przeciwieństwie do bilansów CO2 dla firm, badane są nie tylko procesy, które podlegają bezpośredniemu wpływowi firmy wytwarzającej odpowiedni produkt. Przeciwnie, w przypadku bilansów CO2 dla produktów, wszystkie emisje gazów cieplarnianych pochodzące z wydobywania surowców i wytwarzania produktów poprzez procesy logistyczne i fazę użytkowania do unieszkodliwiania są rejestrowane i równoważone. Z tego powodu ta uwaga jest również określana jako analiza cyklu życia.

Obliczanie śladu CO2 dla produktu pozwala zoptymalizować wpływ twoich produktów na środowisko razem z dostawcami oraz w razie potrzeby dostosować projekt produktu. Na przykład można uzyskać poprawę żywotności produktu lub zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcyjnym.

Dzięki bilansowi CO2 możesz spowodować lepszy efekt ekologiczny w porównaniu z innymi produktami na rynku, a tym samym przekształcić korzyści wydajnościowe w przewagi konkurencyjne: Niższe zużycie zasobów oznacza nie tylko mniejsze zużycie energii i mniejszą emisję gazów cieplarnianych, ale także niższe koszty. 

Obliczanie bilansów produktów jest złożonym procesem, który wymaga dużego doświadczenia i know-how. ECO-PRIUS razem z pomocą instytutu w Hamburgu oferuje wysokie kompetencje i mogą Państwo liczyć na dobrą obsługę. Nasze bilanse produktów tworzymy w oparciu o międzynarodowe standardy, takie jak protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych: standard rozliczania i raportowania cyklu życia produktu, ISO 14040 lub PAS 2050.