Wybierz swój język

image001

 • Wyższa efektywność przy obniżonej temperaturze wody
 • Odpowiednie do każdego klimatu
 • Niższe koszty energii
 • Wyższy komfort
 • Współpraca z ogrzewaniem podłogowym
 • Usprawnione kształtowanie klimatu wewnętrznego
 • Gotowe do współpracy z odnawialnymi źródłami energii
 • 100% recykling
 • Zdrowe warunki życia

Remonty i nowe budynki

Niezależnie, czy pracuje się przy nowo budowanym obiekcie, czy też przy remoncie starego budynku, należy uwzględnić fakt, że grzejniki konwekcyjne charakteryzują się najniższymi ze wszystkich elementów grzewczych kosztami w całym cyklu życia. Są atrakcyjnym, optymalnym kosztowo i efektywnym energetycznie elementem instalacji w nowych domach, ale są również wyjątkowo wygodnym rozwiązaniem przy remontach, ponieważ mogą szybko i łatwo uzupełnić każdą już istniejącą instalację grzewczą. Z małym wysiłkiem, przy niewielkim nakładzie pracy i niedogodności związanych z remontem i przy niewysokich kosztach, grzejniki mogą zostać podłączone do sieci przewodów, a instalacja może zostać wyregulowana w ciągu zaledwie kilku godzin.Po zainstalowaniu, niezależnie, czy chodzi o nowy, czy też o remontowany budynek, grzejniki są łatwe w utrzymaniu – nie posiadają części ruchomych ulegających zużyciu. W szczególności, grzejniki Purmo mają projektowany czas życia przekraczający 25 lat, w trakcie których wykazywać się będą wydajną pracą i wytrzymałością. Oczywiście, w 100% nadają się do recyklingu, a więc są przyjazne dla środowiska.

Wyższa efektywność przy obniżonej temperaturze wody

Grzejniki konwekcyjne dostarczają pomieszczeniu ciepło równie efektywnie, jak grzejniki tradycyjne. Korzyści z nich płynące są jednak wyraźne: wyższa jakość klimatu wewnętrznego i zwiększona efektywność energetyczna, wyższa sprawność wytwarzania ciepła i obniżone straty ciepła.

Izolacyjność  

Izolacyjność zawsze odgrywała dużą rolę w zapewnieniu w budynkach suchego i ciepłego środowiska.Straty ciepła z pomieszczeń odbywają się na 2 sposoby: przez ściany budynku, dach, okna itp. na zewnątrz (straty przez przenikanie) oraz wraz z powietrzem, wydostającym się z budynku (straty wentylacyjne oraz spowodowane przez nieszczelności). Głównym celem poprawy izolacyjności budynków jest minimalizacja strat przez przenikanie, przy optymalnym nakładzie kosztów.Ciało ludzkie wydziela ok. 20 l/h C02 oraz ok. 50 g/h pary wodnej. Dodatkowo, wykonywanie czynności domowych i pielęgnacyjnych powoduje wprowadzenie do powietrza w pomieszczeniach kilku litrów wody w postaci pary wodnej. Wymaga to zapewnienia wentylacji pomieszczeń, której nie można zaniedbać bez powodowania uszczerbku na zdrowiu mieszkańców i zanieczyszczenia budynku (pleśniami itp).Jednym ze skutków zwiększonej izolacyjności budynku jest jego nadmierne uszczelnienie. Zła wentylacja, wzrost wilgotności powietrza w pomieszczeniach, wysokie stężenie C02, kondensacja pary wodnej na elementach konstrukcyjnych budynku - wszystko to może być wynikiem zbytniego uszczelnienia budynku. Właśnie dlatego, właściwie zaizolowane budynki powinny być dodatkowo wyposażone w wentylację mechaniczną. Odzysk ciepła z wywiewanego powietrza ma istotny wpływ na oszczędność energii.Izolacyjność zawsze odgrywała dużą rolę w zapewnieniu w budynkach suchego i ciepłego środowiska, od najwcześniejszych zastosowań słomy, trocin i korka, do dzisiejszych nowoczesnych materiałów, takich jak włókno szklane, wełna mineralna, styropian, płyty i pianki poliuretanowe. Miały one wpływ na zmiany w praktyce budowlanej. Grube mury i instalacje wysokotemperaturowe przestały mieć rację bytu. Dobrze zaizolowany budynek jest łatwiejszy do ogrzania niż ten o złej izolacyjności. Traci mniej ciepła, a więc zużywa mniej energii. Poniższy wykres przedstawia porównanie szacunkowych kosztów ogrzewania dwóch budynków mieszkalnych: jednego po dociepleniu, drugiego-bez izolacji. Różnica pomiędzy kosztami ogrzewania dla obu budynków wzrasta wraz z upływemczasu, po 20 latach dając ogromną sumę rzędu 86 000 EUR. 

 

Oszczędność energii jest uzyskiwana dzięki poprawie izolacyjności budynków. W życie wprowadza się przepisy mające na celu zapewnienie, że nowo powstające i remontowane budynki będą uwzględniać coraz bardziej zaostrzone normy budowlane. Biorąc na przykład Niemcy, można zauważyć, że od 1977 r. normy i wytyczne budowlane w sposób ciągły obniżają wartości dopuszczalnego poziomu strat ciepła na zewnątrz budynku.Dla domów ogrzewanych za pomocą wodnych instalacji centralnego ogrzewania, jeden z najbardziej wyraźnych kroków naprzód dotyczy wartości temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewczego. W 1977 r. normą były parametry temperatury 90/70°C (temperatura zasilania i powrotu), prawie dwukrotnie wyżej niż wytyczne EnEV z 2009 r. Wyraźnie widać, że to przesunięcie w kierunku obniżenia temperatur czynnika grzewczego instalacji grzewczej stało się możliwe dzięki coraz częściej wykonywanym remontom, mającym na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Pozytywny wpływ zmieniającego się ustawodawstwaBezpośrednia korzyść, wynikająca ze zwiększonej izolacyjności, to bardziej komfortowe warunki klimatu wewnętrznego.Oszczędności energii i redukcja kosztów nie są jedynym wynikiem zaostrzonego ustawodawstwa. Bezpośrednia korzyść, wynikająca ze zwiększonej izolacyjności, to bardziej komfortowe warunki klimatu wewnętrznego. Rys. 2.3-2.5 (na następnej stronie) pokazują wnętrze pomieszczenia zaizolowanego zgodnie z obowiązującymi w różnych okresach wytycznymi budowalnymi. Jak widać, jedyną stałą we wszystkich przykładach jest niezmienna temperatura zewnętrzna -14°C. Temperatura powierzchni okna z pojedynczym przeszkleniem na rys. 2.3 wynosi 0°C. Aby uzyskać dopuszczalną temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniu +20°C, wg rozporządzenia WSVO z 1977 r. należałoby zapewnić grzejnikom czynnik grzewczy o średniej temperaturze 80°C Nawet przy tak wysokiej temperaturze, ściany uzyskałyby temperaturę zaledwie 12°C, stwarzając dużą różnicę temperatury w stosunku do wnętrza pomieszczenia oraz szereg odczuwalnych zimnych obszarów.

 

Z czasem, równolegle do zmian wytycznych budowlanych, warunki klimatu wewnętrznego w domach uległy wyraźnej poprawie, jak pokazano na rys. 2.4. Wraz z coraz częstszym stosowaniem podwójnych przeszkleń okiennych w zapomnienie odchodzą zimne okna, a użytkownicy pomieszczeń mają zapewnioną pewną ochronę przed temperaturą poniżej 0°CAby osiągnąć optymalną temperaturę w pomieszczeniu, grzejniki muszą pracować w średniej temperaturze 50°C, ściany nagrzewają się do 18°C-co stanowi bardziej uśrednioną wartość w stosunku do temperatury 14°C dla okien i 20°C dla powietrza w pomieszczeniu. Sytuacja ulega dalszej poprawie po zastosowaniu się do serii wytycznych od EnEV od 2009 r. do 2012 r.

Na rys. 2.5 ściany mają prawie taką samą temperaturę, jak wnętrze pomieszczenia, nawet okna są ciepłe, pomimo mrozu na zewnątrz. Te optymalne warunki są uzyskiwane, choć grzejniki działają przy średniej temperaturze czynnika grzewczego 40°C, co stanowi tylko 50% wartości dla takiego samego budynku na rys. 2.3, zaizolowanego wg wytycznych sprzed 1977r.

Komfort cieplny

Komfort cieplny jest definiowany za pomocą szeregu standardowych kryteriów, m.in.:

 • uśredniona wartość temperatury powietrza wewnętrznego i powierzchni w pomieszczeniu wynosi ok. 21°C,
 • różnica pomiędzy temperaturą powietrza wewnętrznego i uśrednioną temperaturą powierzchni w pomieszczeniu nie przekracza 3 K,
 • różnica pomiędzy uśrednioną temperaturą powierzchni w pomieszczeniu w kierunkach przeciwnych nie przekracza 5 K,
 • różnica temperatury powietrza na wysokości głowy człowieka i stóp nie przekracza 3 K,
 • prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 0,15 m/s.

 • jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło: 100 W/m2
 • powierzchnia użytkowa x zapotrzebowanie na ciepło:11m2 x 100 W/m2=1100W
 • temperatura czynnika grzewczego w instalacji: 70/55/20°C
 • wymiary grzejnika:h580mm,w1200mm,d110mm n*= 1,25Q=1100W

 Wady tradycyjnych grzejników żeliwnych:

 • duża pojemność wodna (duża pompa, wysokie koszty energii elektrycznej),
 • trudności w regulacji (waga, duża pojemność wodna),
 • wysoka bezwładność cieplna (długi czas nagrzewania i schładzania,
 • nieodpowiednie dla instalacji niskotemperaturowych)
 • nieestetyczny wygląd.
  
 • jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło: 50 W/m2
 • powierzchnia użytkowa x zapotrzebowanie na ciepło: 11m2 x 50 W/m2=550W
 • temperatura czynnika grzewczego w instalacji: 45/35/20°C
 • wymiary grzejnika:h600mm,w1200mm, d102mm (Typ 22)n* =1,34Q= 589 W
 
 Zalety nowoczesnych grzejników płytowych:
 • mała pojemność wodna,
 • niewielka waga,
 • zoptymalizowane pod kątem dostarczania wymaganej mocy grzewczej,
 • łatwość regulacji,
 • niska bezwładność cieplna (krótki czas nagrzewania i schładzania),
 • nowoczesny wygląd, dostępność model i w różnych kolorach, dopasowanych do wszelakich potrzeb i wymagań estetycznych,
 • gwarancja 10 lat.


*n jest wartością wykładnika charakterystyki cieplnej grzejnika. Wykładnik n związany jest ze stosunkiem pomiędzy proporcją ciepła oddawanego na drodze konwekcji i promieniowania dla grzejników (w zależności od projektu grzejnika). Im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą czynnika grzewczego i temperaturą wewnętrzną w pomieszczeniu, tym niższy udział konwekcji w procesie wymiany ciepła.Zwiększenie efektywności energetycznej budynków wciągu kilku ostatnich dekad umożliwiło obniżenie temperatur projektowych dla instalacji grzewczej z grzejnikami konwekcyjnymi. Na rys. 2.7 oba grzejniki mają w przybliżeniu takie same wymiary, temperatura zadana również jest taka sama. Jak widać, w niezaizolowanym budynku, aby uzyskać w pomieszczeniu zadany poziom temperatury, temperatury zasilania i powrotu instalacji grzewczej są znacznie wyższe niż w budynku dobrze zaizolowanym. Zaleta jest taka, że w nowoczesnych pomieszczeniach, grzejniki zachowują wymiary, ze względu na obniżenie zapotrzebowania na ciepło po zaizolowaniu budynku.

Zyski i straty ciepła  Po uwzględnieniu zysków i strat ciepła, można oszacować energię użytkowąPotrzeby energetyczne użytkowników budynków uwzględniają również energię niezbędną do ogrzewania pomieszczeń. Na rys. 2.8 pokazano schemat ilustrujący dostarczanie energii do budynku od momentu wytworzenia energii pierwotnej.Zużycie energii zależy od potrzeb użytkowników budynku. Aby spełnić ich wymagania zapewniając korzystne warunki klimatu wewnętrznego, instalacja grzewcza zamienia energię w ciepło. Po uwzględnieniu zysków i strat ciepła, można oszacować energię użytkową. Jej wykorzystanie zależy od sprawności instalacji grzewczej oraz-jak już pokazano-od stopnia zaizolowania budynku.

 

Zyski ciepła w nowoczesnych budynkach  Ważne jest aby instalacja grzewcza była w stanie sprawnie reagować na pojawiające się wewnętrzne zyski ciepła.Im mniejsza pojemność cieplna elementów grzewczych, tym wyższe szanse na precyzyjną regulację temperatury w pomieszczeniuPrzy dyskusji na temat energii użytkowej często zapomina się o zyskach ciepła. Działające urządzenia elektryczne, obecność ludzi, promieniowanie słoneczne-te wszystkie czynniki wpływają na wzrost temperatury w pomieszczeniu.Efektywność energetyczna zależy od dwóch rzeczy: czy i w jakim stopniu instalacja grzewcza jest wstanie wykorzystać zyski ciepła, zmniejszając zużycie energii, oraz jak bardzo można obniżyć straty ciepła instalacji.Nowoczesne budynki są bardziej wrażliwe cieplnie, stąd ważne jest aby instalacja grzewcza była w stanie sprawnie reagować na pojawiające się wewnętrzne zyski ciepła. W przeciwnym razie, warunki klimatu wewnętrznego ulegną pogorszeniu z perspektywy użytkowników, a to z kolei możeniekorzystnie wpłynąć na komfort przebywania w pomieszczeniu.

 

Niezależnie, w jakim kraju mieszkasz, wodne niskotemperaturowe instalacje grzewcze z grzejnikami konwekcyjnymi dobrze się sprawdzą. Warunki pogodowe i niskie temperatury nie są istotne. Z pomocą grzejników prawidłowo zaizolowany dom zawsze będzie ogrzany do komfortowego poziomu temperatury wewnętrznej.

Niższe koszty energii

Grzejniki konwekcyjne w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych potrzebują mniej energii do efektywnej pracy. Nowoczesny budynek może zostać ogrzany do komfortowej temperatury 20°C grzejnikami projektowanymi na temperatury zasilania i powrotu 45/35°C. Woda w tradycyjnych instalacjach grzewczych ma nawet 75°C, dając taką samą wartość temperatury wewnętrznej (20°C), zużywając więcej energii do uzyskania tego samego wyniku – przy wyższych kosztach.

Wyższy komfort

Właściwe grzejnikom konwekcyjnym unikatowe połączenie wymiany ciepła na drodze promieniowania i konwekcji zapewnia przyjemnie stabilną temperaturę pomieszczenia. W przeszłość odchodzą drażniące przeciągi, czy uczucie „suchości" lub „duszności"

Współpraca z ogrzewaniem podłogowym

Instalacja grzewcza, łącząca ogrzewanie podłogowe i grzejniki konwekcyjne, daje optymalne wyniki zarówno pod kątem efektywności energetycznej, jak i komfortu cieplnego.

Usprawnione kształtowanie klimatu wewnętrznego

Grzejniki konwekcyjne reagują szybko na sygnał regulatora temperatury, sprawnie, bezszumowo i stabilnie dostarczając ciepło do pomieszczeń. Wyrównanie profilu rozkładu temperatury od podłogi do sufitu jest kwestią minut.

Gotowe do współpracy z odnawialnymi źródłami energii

Grzejniki konwekcyjne działają z wysoką wydajnością, niezależnie od rodzaju źródła ciepła. Koszt i dostępność specyficznych nośników energii, takich jak paliwa kopalne, nie wpływa na efektywność grzejników. Jeśli pojawi się potrzeba zmiany źródła ciepła na jakiekolwiek inne, włączając w to odnawialne, realizacja jej jest jedynie kwestią dopasowania i/lub wymiany kotła.

100% recykling

Grzejniki konwekcyjne zostały tak zaprojektowane, aby wszystkie ich części składowe mogły zostać po zakończeniu eksploatacji rozmontowane. Wszystkie części metalowe, składające się głównie ze stali, nadają się do recyklingu lub ponownego użycia - i są na tyle cenne, że w istocie warto je poddawać recyklingowi.

Zdrowe warunki życia

Grzejniki są bezpieczne. Zabezpieczają przed przypiekaniem kurzu, obecnego w powietrzu w pomieszczeniach, nie powodują odchyleń w równowadze jonizacyjnej pomieszczenia, są bezwonne. A przy dotknięciu grzejnika nikomu nie grozi poparzenie.

X logo web skypefejsyt pinterest Microsoft teams logo

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności