Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

DOTACJE NA KOGENERACJĘ I OZE

POBIERZ BROSZURĘ

Przykładowy system ORC

 

Po więcej aktualności zapraszamy na nasz Fanpage

facebookbig

 

W dniu 9.11.2012 firma otrzymała Certyfikat - Firma Przyjazna Internautom od

FPI

za wysoki standard komunikacji z klientami w internecie oraz dopasowanie wizerunku do wymagań internautów.

Szczególne uznanie za:

 • kompletność i rzeczowość oferty
 • unikalne treści w prezentacji firmy
 • wyróżnianie swojego wizerunku

 certyfikat do pobrania tutaj

Certyfikat Firma Przyjazna Internautom

RI

Budynki (nie tylko mieszkalne) czeka kolejna rewolucja energetyczna

Jacek  Sawicki  |  14.11.2012

Konsekwencją uchwalonej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU UE L z 2010 r., Nr 153, poz. 13) stała się konieczność wprowadzenia do polskich przepisów prawnych zmian zgodnych z przyjętymi w dokumencie założeniami. Resort budownictwa opracował już projekty rozporządzeń odnoszących się do tego problemu.

Prace nad projektami rozporządzeń prowadził Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tego ministerstwa dostępne są projekty:

1) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690), zwanym dalej w tekście Warunkami Technicznymi.

2) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 462), zwanych dalej w tekście Warunkami Projektu Budowlanego.

Logika zmian

W uzasadnieniu do konieczności wprowadzenia obu projektów czytamy, że ich „celem jest ekonomicznie uzasadniona poprawa efektywności energetycznej w budynkach na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną budynków, które odpowiadają za blisko 40% globalnego zużycia energii w UE”, a ponadto do 2020 roku:

 • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia energii finalnej w UE,
 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu do 1990 r.

Dyrektywa zakłada, że projektowanie i wykonawstwo lepszych jakościowo budynków pod względem ich charakterystyki energetycznej w perspektywie długofalowej doprowadzi do zmniejszenia wykorzystania kopalnych źródeł energii na potrzeby związane z użytkowaniem budynków. Osiągnięcia tych celów ma dokonywać się m.in. poprzez stopniowe i rygorystyczne dochodzenie do ustalenia minimalnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów. W warunkach polskich rozwiązaniem kluczowym ma być wejście w życie obu projektowanych rozporządzeń.

Zdaniem komisji legislacyjnej opracowującej projekty omawianych rozporządzeń, ich wdrożenie znacząco wpłynie w Polsce na zaostrzenie polityki racjonalizacji zużycia energii w budynkach oraz stosowanie rozwiązań alternatywnych wszędzie tam, gdzie istnieje ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości komfortu pomieszczeń.

Projekty zmian do Warunków Technicznych

Komisja legislacyjna uznała potrzebę wprowadzenia do tekstu kilkudziesięciu poprawek, które ukazują obecność wielu istotnych zjawisk fizycznych i stosowanych technologii umykających dotąd z pola widzenia w dotychczas istniejących przepisach odnoszących się do budynków nowoprojektowanych i przebudowywanych.

W Dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków” nowościami w regulacjach prawnych są: objęcie odrębną kategorią efektywności energetycznej urządzeń w instalacjach ogrzewczych instalowanych w budynkach (§ 139a) oraz uznanie wentylacji hybrydowej za równoprawną mechaniczno-wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej (§ 148 pkt.1) przy równoczesnym wymogu wyposażenia tych ostatnich w wentylatory regulowane wg obciążeń użytkowych - profilu użytkowania, ruchu, wilgotności względnej, CO2 (§ 148 pkt. 5).

Oddziaływaniem przepisów związanych z odzyskiem ciepła objęto instalacje o wydajności powietrza wentylowanego sięgającego ilości od 500 m3/h (dotychczas od 2000 m3/h), co praktycznie rozszerzy liczebność instalacji, które muszą być dostosowane wymagań technologicznych zgodnymi z założeniami energooszczędności (§ 151 pkt.1).

Zwrócono uwagę (co dotąd w przepisach nie uregulowano) na obowiązek izolowania przewodów wentylacji i klimatyzacji zgodnie ze specjalnie dla nich opracowanymi wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 (§ 153 pkt.8). Określono też warunki termiczne dla czynników chłodzących w instalacjach uzależniając je od wykluczenia zjawiska kondensacji pary wodnej na powierzchniach tych urządzeń (§ 154 pkt.12), a także konieczności regulacji pomp obiegowych w obiegach chłodzących i grzewczych instalacji klimatyzacji w oparciu o jednolite kryterium obciążenia cieplnego z uwarunkowaniem przy stałym ciśnieniu (§ 154 pkt. 13).

W Dziale X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” istotną zmianę wprowadza objęcie podstawowymi wymaganiami izolacyjności cieplnej wszystkich kategorii budynków wyszczególnionych w przepisach budowlanych. Odtąd zaostrzonym zakresem działania przepisów objęte będą również budynki produkcyjne, gospodarcze i magazynowe (§ 328). Doprecyzowano również przepisy odnoszące się do kwestii przegród zewnętrznych budynku, poszczególnych przegród oddzielających przestrzeń budynku o regulowanej temperaturze otoczenia lub przestrzeni nieogrzewanych. Takie postrzeganie konstrukcji przegród budynku w perspektywie oceny charakterystyki energetycznej spowodowało lawinę zmian w kolejnych przepisach regulujących sposób wyznaczania wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie tylko do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale również do chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego, co wcześniej przepisy nie uwzględniały, gdy tymczasem powszechnie wiadomo, że np. systematycznie poszerza się rynek klimatyzatorów.

Dopełnienie powyższych zmian stanowi załącznik nr 2 do Warunków Technicznych „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”. Jego treść została poddana gruntownej nowelizacji. Zrezygnowano z dotychczasowego podziału wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła U dla ścian, stropów i stropodachów na poszczególne kategorie budynków ujęte w oddzielnych tabelach, zastępując dotychczasowe ujednoliconym zestawieniem. Sztandarową zmianę stanowi kolejne zmniejszenie maksymalnej wartości współczynnika U dla ścian zewnętrznych stykających się z powietrzem zewnętrznym (niezależnie od rodzaju ściany), który dla ściany przyległej do pomieszczeń ogrzewanych przy temperaturach wyższych niż 160°C wynosi 0,20 W/(m2·K), dotąd 0,30. Do omawianej tabeli wprowadzone zostały niewystępujące dotąd kategorie rodzajów przegród i temperatur w pomieszczeniu.

Gruntownej nowelizacji poddano wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych. Ich miana są wspólne dla wszystkich rodzajów budynków (dotąd tylko dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego). Zadecydowano przy tym, aby maksymalne wartości U odnosiły się tez do okien połaciowych. Zrezygnowano z dotychczasowej kategoryzacji uwzględniającej lokalizację budynku w określonej strefie klimatycznej na rzecz wartości temperatur w pomieszczeniach ogrzewanych, bądź nieogrzewanych. Tu również dokonano znaczącej redukcji dopuszczalnych maksymalnych wartości współczynnika U.

Drobne, ale istotne korekty wprowadzono też do tabeli określającej wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów uzupełniając katalog przewodów mających spełniać stawiane wymagania o przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji c.u.w. oraz zimnej wody użytkowej.

W punkcie „Inne wymagania związane z oszczędnością energii” globalnie zmieniono zasady oceny stolarki okiennej, dla której dotąd rozpatrywano jedynie izolacyjność powierzchni okien. Odtąd takiej ocenie podlegają pełne okna. Zrezygnowano z tabelarycznych ustaleń wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej odmiennych dla rodzaju oszklenia [gC] ujednolicając im miana. Uwzględniono w obliczeniach nieobecny dotąd czynnik promieniowania słonecznego dla rodzaju oszklenia [gG]. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna [gC] nie będzie mógł przekroczyć wartości 0,15 (dotychczas 0,25) zastrzegając jednocześnie obowiązek tej określania tej wartości, jak również wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne zgodnie z Polską Normą.

Projekty zmian do Warunków Projektu Budowlanego

Komisja legislacyjna wypracowała dwie istotne zmiany wynikające z obowiązku implementacji dyrektywy:

1) nakazała w opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego sporządzonego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia uwzględniać również jego charakterystykę akustyczną:

a) w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku z częścią mieszkalną oraz w przypadku budynku użyteczności publicznej – zestawienie wymagań wynikających dla danego obiektu, zgodnie z przepisami o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane [Art. 7. 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: 1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5] oraz dane wskazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają te wymagania,

b) w przypadku obiektu usługowego, produkcyjnego – opis rozwiązań budowlanych i techniczno-instalacyjnych służących do ochrony przed hałasem i drganiami występującymi w obiekcie i emitowanymi przez obiekt do środowiska przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami stanowisk pracy i środowiska, określonymi odrębnymi przepisami oraz dane wskazujące, żę przyjęte rozwiązania spełniają te wymagania,

c) w przypadku obiektów liniowych – opis rozwiązań budowlanych i techniczno-instalacyjnych służących do ochrony środowiska przed hałasem określonej odrębnymi przepisami wraz z danymi wskazującymi, że przyjęte rozwiązania spełniają te wymagania;

2) Przeredagowany i uzupełniony został przepis odnoszący się do kwestii analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię uwzględniających: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, bądź ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, a także pompy ciepła. Wprowadzono zapis, by w analizie określać szczegółowe informacje charakteryzujące wielkości rocznego zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, określające dostępne nośniki energii oraz warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych. Przepis ten odwołuje ponadto do wyboru systemu zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej alternatywnie spośród układu konwencjonalnego, alternatywnego i hybrydowego (połączenia układu konwencjonalnego i alternatywnego), nakłada obowiązek wykonania obliczeń optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, analizy porównawczej uzyskanych wyników stanowiących podstawę dla wyboru systemu zaopatrzenia w energię przy uwzględnieniu takich danych końcowych jak: koszty inwestycyjne i eksploatacyjne mierzone w cyklu dwudziestoletnim, taryfy systemów sieciowych, ceny paliw, emisję i koszty emisji, a także koszt energii wyprodukowanej.

 

W dniach 24-26.09.2012 w Tucholi-Tleniu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, na której wygłosiłem wykład pt. ENERGETYCZNE I ZDROWOTNE ASPEKTY WENTYLACJI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH.

Konferencja pod hasłem OGRZEWANIE I WENTYLACJA W PRZEMYŚLE I ROLNICTWIE skupiła grono znakomitych osobistości ze świata nauki technicznej.

Tematy jakie zaprezentowano podczas konferencji wniosły nową jakość w świat techniki stosowanej oraz wyższy komfort mieszkań. Świat nauki wychodzi na przeciw gospodarce i bada zjawiska niepokojące naukowców oraz użytkowników mieszkań podając gotowe rozwiązania.

O rozwiązaniach tych można przeczytać w mojej pracy.

Klinknij poniższy link aby obejrzeć

Energetyczne i zdrowotne aspekty wentylacji budynków wielorodzinnych

 

Lista gości oraz harmonogram:

Tuchola

 

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO- TECHNICZNA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA W PRZEMYŚLE I ROLNICTWIE

Tuchola. Tleń 24-26.09.2012

PATRONAT HONOROWY

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO Piotr Całbecki

Marszałek woj kujawsko-pom

PATRONAT MEDIALNY

Instal

RI

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

OBRADY PLENARNE- 24 września 2012r.

 

„Perspektywy rozwoju Eko- Innowacji w Polsce” – Przedstawiciele praktyki gospodarczej, administracji samorządowej i Ministerstwa Środowiska

Przewodniczący obrad- Prof. dr inż. Gerard Jan Besler

 

 1. Energetyczne i zdrowotne aspekty wentylacji budynków wielorodzinnych Prof. dr hab. Marian B. Nantka & inż. Rafał Gawlik
 2. Wykorzystanie kominów słonecznych w wentylacji Prof. dr hab. inż. Mariusz Chalamoński
 3. Efektywność wentylacji naturalnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła mgr inż. Paweł Szałański
 4. Środowisko wewnętrzne w budynkach z wentylacją naturalną Prof. dr hab. Marian B. Nantka
 5. Porównanie obliczeniowych i rzeczywistych temperatur powietrza zewnętrznego w aspekcie efektywności działania ogrzewania i wentylacji mgr inż. Maria Kostka, dr inż. Agnieszka Zając

 
 

OBRADY PLENARNE- 25 września 2012r.

 

Przewodniczący obrad- Prof. dr hab. Marian B. Nantka ; Prof. dr hab. inż. W. Szaflik

 

 1. Komputerowe zarządzanie energią w halach przemysłowych Prof. dr hab. inż. Jan Syposz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra
 2. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych dr inż. Anna Bryszewska- Mazur
 3. Przemysłowe instalacje osuszania kondensacyjnego dr inż. Agnieszka Zając, dr inż. Marcin Sompoliński
 4. Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza mgr inż. Piotr Kowalski
 5. Wykraplanie się wilgoci w pomieszczeniach zamkniętych magazynu zrębków leśnych Prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
 6. Rozwiązania urządzeń suszarni kondensacyjnych zboża dr inż. Agnieszka Zając, dr inż. Marcin Sompoliński
 7. Badania efektywności odzysku ciepła w klimatyzacji dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki

 
 

OBRADY PLENARNE- 26 września 2012r. 

 

Przewodniczący obrad- Prof. dr hab. inż. E. Przydróżny ; Prof. dr hab. inż. M. Chalamoński

 

 1. Określenie gradientu temperatury w pomieszczeniach wysokich Prof. dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak
 2. Production of domestic hot water with Solar thermal collectors in North-European apartment buildings Alo Mikola, Teet-Andrus Koiv , Mikk Maivel
 3. Całoroczny bilans cieplny budynku niskoenergetycznego dr inż. Piotr Jadwiszczak
 4. Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku niskoenergetycznego dr inż. Piotr Jadwiszczak
 5. Większa efektywność pracy pompy ciepła dla celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Maciej Besler
 6. Słoneczny System Klimatyzacyjny SDEC w warunkach klimatu polskiego dr inż. Dariusz Kwiecień
 7. Wykorzystanie układów ORC do odzysku ciepła dr inż. Wojciech Mazurek
 8. Kształtowanie parametrów powietrza przy produkcji pieczarek Prof. dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak